کارگاه 6
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماهه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره
کارگاه 5
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره
کارگاه 4
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره
کارگاه 3
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره
کارگاه 2
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره
آرایشگری مقدماتی
اطلاعات بیشتر
 • نام مدرس : مائده اکبری
 • مدت دوره : سه ماه
 • ظرفیت کلاس : 30
جزئیات دوره